Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Liste der beobachteten Arten am Ort "Vlotho" (Deutschland, Herford)

#NameOrtDatumArtvon
1 Schwarzspecht Vlotho 15.04.2023 G Weinrich, Annika
2 Uhu Vlotho 15.04.2023 V Weinrich, Annika
3 Baumpieper Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
4 Neuntöter Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
5 Mittelspecht Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
6 Wendehals Vlotho 08.05.2022 G Niemann, Peter
7 Grauschnäpper Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
8 Teichrohrsänger Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
9 Steppenmöwe Vlotho 08.05.2022 V Niemann, Peter
10 Schwarzspecht Vlotho 21.04.2022 G Weinrich, Annika
11 Uhu Vlotho 21.04.2022 V Weinrich, Annika
12 Schwarzmilan Vlotho 19.09.2021 V Schürkamp, Uwe
13 Neuntöter Vlotho 24.05.2021 V Meister, Angelika
14 Sommergoldhähnchen Vlotho 09.05.2021 G Meister, Angelika
15 Waldlaubsänger Vlotho 08.05.2021 B Meister, Angelika
16 Gartenrotschwanz Vlotho 03.05.2021 V Weinrich, Annika
17 Uhu Vlotho 22.04.2021 V Meister, Angelika
18 Uhu Vlotho 22.04.2021 V Meister, Angelika
19 Silbermöwe Vlotho 28.03.2021 V Weinrich, Annika
20 Seeadler Vlotho 28.03.2021 V Weinrich, Annika
21 Uhu Vlotho 28.03.2021 V Weinrich, Annika
22 Schwarzspecht Vlotho 28.03.2021 G Weinrich, Annika
23 Straßentaube Vlotho 26.02.2021 V Wegener, Dirk
24 Wespenbussard Vlotho 06.05.2019 V Möller, Eckhard
25 Rostgans Vlotho 04.05.2019 V Möller, Eckhard
26 Baumpieper Vlotho 04.05.2019 V Möller, Eckhard
27 Teichrohrsänger Vlotho 29.04.2019 V Möller, Eckhard
28 Waldbaumläufer Vlotho 11.04.2019 V Möller, Eckhard
29 Mittelspecht Vlotho 02.03.2019 V Möller, Eckhard
30 Mäusebussard Vlotho 03.01.2019 V Möller, Eckhard
31 Wespenbussard Vlotho 02.06.2018 V Möller, Eckhard
32 Baumpieper Vlotho 05.05.2018 G Rasche, Ute
33 Grauschnäpper Vlotho 05.05.2018 B Meister, Angelika
34 Tannenmeise Vlotho 05.05.2018 G Meister, Angelika
35 Mittelspecht Vlotho 05.05.2018 B Meister, Angelika
36 Gebirgsstelze Vlotho 05.05.2018 B Meister, Angelika
37 Baumpieper Vlotho 05.05.2018 G Meister, Angelika
38 Waldlaubsänger Vlotho 05.05.2018 G Meister, Angelika
39 Kolkrabe Vlotho 05.05.2018 B Meister, Angelika
40 Wanderfalke Vlotho 05.05.2018 V Meister, Angelika
41 Neuntöter Vlotho 03.05.2018 V Möller, Eckhard
42 Baumpieper Vlotho 28.04.2018 V Möller, Eckhard
43 Girlitz Vlotho 28.04.2018 V Möller, Eckhard
44 Silbermöwe Vlotho 25.04.2018 V Möller, Eckhard
45 Klappergrasmücke Vlotho 19.04.2018 V Möller, Eckhard
46 Schwarzmilan Vlotho 17.04.2018 V Möller, Eckhard
47 Uhu Vlotho 12.03.2018 V Möller, Eckhard
48 Waldbaumläufer Vlotho 20.02.2018 V Möller, Eckhard
49 Baumpieper Vlotho 07.05.2017 V Stoppkotte, Holger
50 Sturmmöwe Vlotho 06.05.2017 V Stoppkotte, Holger
51 Girlitz Vlotho 06.05.2017 V Stoppkotte, Holger
52 Waldbaumläufer Vlotho 06.05.2017 G Stoppkotte, Holger
53 Silbermöwe Vlotho 06.05.2017 V Stoppkotte, Holger
54 Steppenmöwe Vlotho 06.05.2017 V Stoppkotte, Holger
55 Schwarzmilan Vlotho 06.05.2017 V Stoppkotte, Holger
56 Baumpieper Vlotho 06.05.2017 V Rasche, Ute
57 Grauschnäpper Vlotho 05.05.2017 V Möller, Eckhard
58 Girlitz Vlotho 01.05.2017 V Möller, Eckhard
59 Sommergoldhähnchen Vlotho 30.04.2017 V Stoppkotte, Holger
60 Silbermöwe Vlotho 30.04.2017 V Stoppkotte, Holger
61 Waldlaubsänger Vlotho 30.04.2017 V Stoppkotte, Holger
62 Trauerschnäpper Vlotho 30.04.2017 V Stoppkotte, Holger
63 Tannenmeise Vlotho 30.04.2017 V Stoppkotte, Holger
64 Thunbergschafstelze Vlotho 30.04.2017 V Möller, Eckhard
65 Feldschwirl Vlotho 24.04.2017 V Möller, Eckhard
66 Teichrohrsänger Vlotho 24.04.2017 V Möller, Eckhard
67 Waldbaumläufer Vlotho 04.04.2017 V Möller, Eckhard
68 Mittelspecht Vlotho 10.03.2017 V Möller, Eckhard
69 Misteldrossel Vlotho 26.02.2017 G Meister, Angelika
70 Schwarzstorch Vlotho 28.07.2016 V Stoppkotte, Holger
71 Gelbspötter Vlotho 07.05.2016 V Möller, Eckhard
72 Wespenbussard Vlotho 07.05.2016 V Möller, Eckhard
73 Schwarzspecht Vlotho 07.05.2016 V Möller, Eckhard
74 Hohltaube Vlotho 07.05.2016 V Meister, Angelika
75 Tannenmeise Vlotho 07.05.2016 B Meister, Angelika
76 Neuntöter Vlotho 06.05.2016 V Möller, Eckhard
77 Wendehals Vlotho 01.05.2016 V Hadasch, Jörg
78 Trauerschnäpper Vlotho 25.04.2016 V Möller, Eckhard
79 Teichrohrsänger Vlotho 25.04.2016 V Möller, Eckhard
80 Schwarzmilan Vlotho 22.04.2016 V Möller, Eckhard
81 Schwarzstorch Vlotho 17.04.2016 V Möller, Eckhard
82 Fichtenkreuzschnabel Vlotho 15.03.2016 V Möller, Eckhard
83 Singdrossel Vlotho 10.03.2016 V Möller, Eckhard
84 Uhu Vlotho 10.03.2016 V Möller, Eckhard
85 Raubwürger Vlotho 17.02.2016 V Möller, Eckhard
86 Kolkrabe Vlotho 24.01.2016 V Möller, Eckhard
87 Wintergoldhähnchen Vlotho 24.01.2016 V Möller, Eckhard
88 Habicht Vlotho 24.01.2016 V Möller, Eckhard
89 Straßentaube Vlotho 10.01.2016 V Möller, Eckhard
90 Heckenbraunelle Vlotho 06.01.2016 V Möller, Eckhard
91 Wacholderdrossel Vlotho 06.01.2016 V Möller, Eckhard
92 Nilgans Vlotho 06.01.2016 V Möller, Eckhard
93 Misteldrossel Vlotho 06.01.2016 V Möller, Eckhard
94 Mittelmeermöwe Vlotho 06.01.2016 V Möller, Eckhard
95 Schwarzstorch Vlotho 21.06.2015 V Möller, Eckhard
96 Schwarzmilan Vlotho 17.05.2015 V Möller, Eckhard
97 Neuntöter Vlotho 08.05.2015 V Möller, Eckhard
98 Waldlaubsänger Vlotho 03.05.2015 V Stoppkotte, Holger
99 Teichrohrsänger Vlotho 03.05.2015 V Stoppkotte, Holger
100 Teichrohrsänger Vlotho 03.05.2015 V Stoppkotte, Holger
101 Grauschnäpper Vlotho 03.05.2015 V Stoppkotte, Holger
102 Baumpieper Vlotho 03.05.2015 V Stoppkotte, Holger
103 Kuckuck Vlotho 02.05.2015 G Stoppkotte, Holger
104 Uhu Vlotho 02.05.2015 V Rasche, Ute
105 Kuckuck Vlotho 02.05.2015 V Möller, Eckhard
106 Grauschnäpper Vlotho 02.05.2015 V Möller, Eckhard
107 Mittelspecht Vlotho 01.05.2015 V Möller, Eckhard
108 Teichrohrsänger Vlotho 01.05.2015 V Möller, Eckhard
109 Baumpieper Vlotho 26.04.2015 V Möller, Eckhard
110 Uhu Vlotho 06.03.2015 V Möller, Eckhard
111 Raubwürger Vlotho 28.02.2015 V Stoppkotte, Holger
112 Tannenmeise Vlotho 28.02.2015 V Stoppkotte, Holger
113 Uhu Vlotho 28.02.2015 V Stoppkotte, Holger
114 Haubenmeise Vlotho 28.02.2015 V Stoppkotte, Holger
115 Mittelmeermöwe Vlotho 21.01.2015 V Möller, Eckhard
116 Misteldrossel Vlotho 21.01.2015 V Möller, Eckhard
117 Mäusebussard Vlotho 04.01.2015 V Schürkamp, Uwe
118 Wespenbussard Vlotho 28.08.2014 V Möller, Eckhard
119 Schwarzstorch Vlotho 25.05.2014 V Möller, Eckhard
120 Grauschnäpper Vlotho 20.05.2014 V Möller, Eckhard
121 Uhu Vlotho 17.05.2014 V Schürkamp, Uwe
122 Waldlaubsänger Vlotho 15.05.2014 V Möller, Eckhard
123 Neuntöter Vlotho 10.05.2014 V Möller, Eckhard
124 Moschusente Vlotho 05.05.2014 V Möller, Eckhard
125 Jagdfasan Vlotho 03.05.2014 B Marten, Dieter
126 Waldbaumläufer Vlotho 03.05.2014 B Marten, Dieter
127 Gelbspötter Vlotho 03.05.2014 G Marten, Dieter
128 Teichrohrsänger Vlotho 03.05.2014 G Marten, Dieter
129 Schwarzkehlchen Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
130 Uferschwalbe Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
131 Waldohreule Vlotho 03.05.2014 B Marten, Dieter
132 Schleiereule Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
133 Bekassine Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
134 Austernfischer Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
135 Schwarzmilan Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
136 Moschusente Vlotho 03.05.2014 V Marten, Dieter
137 Waldlaubsänger Vlotho 03.05.2014 G Stoppkotte, Holger
138 Schwarzmilan Vlotho 03.05.2014 V Stoppkotte, Holger
139 Gelbspötter Vlotho 03.05.2014 V Stoppkotte, Holger
140 Gartenrotschwanz Vlotho 03.05.2014 V Stoppkotte, Holger
141 Grauschnäpper Vlotho 03.05.2014 V Stoppkotte, Holger
142 Austernfischer Vlotho 03.05.2014 V Stoppkotte, Holger
143 Grauschnäpper Vlotho 01.05.2014 B Marten, Dieter
144 Grauschnäpper Vlotho 01.05.2014 B Marten, Dieter
145 Baumpieper Vlotho 01.05.2014 V Möller, Eckhard
146 Wiedehopf Vlotho 27.04.2014 V Marten, Dieter
147 Kuckuck Vlotho 27.04.2014 G Marten, Dieter
148 Kuckuck Vlotho 27.04.2014 G Marten, Dieter
149 Dorngrasmücke Vlotho 23.04.2014 B Marten, Dieter
150 Wiesenpieper Vlotho 23.04.2014 B Marten, Dieter
151 Baumpieper Vlotho 23.04.2014 V Marten, Dieter
152 Rebhuhn Vlotho 23.04.2014 V Marten, Dieter
153 Hohltaube Vlotho 23.04.2014 V Marten, Dieter
154 Braunkehlchen Vlotho 23.04.2014 V Marten, Dieter
155 Gartenrotschwanz Vlotho 18.04.2014 V Möller, Eckhard
156 Uhu Vlotho 16.04.2014 V Stoppkotte, Holger
157 Rebhuhn Vlotho 15.04.2014 V Möller, Eckhard
158 Schwarzspecht Vlotho 14.02.2014 V Möller, Eckhard
159 Weidenmeise Vlotho 06.02.2014 V Möller, Eckhard
160 Kleinspecht Vlotho 06.02.2014 V Möller, Eckhard
161 Kolkrabe Vlotho 06.02.2014 V Möller, Eckhard
162 Gartenrotschwanz Vlotho 05.09.2013 V Hadasch, Jörg
163 Moschusente Vlotho 10.06.2013 V Meyrahn, Peter
164 Schwarzspecht Vlotho 01.05.2013 V Möller, Eckhard

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django